Agile coaching – wsparcie Agile Coach

Agile Coach nie zawsze jest coachem, to jedna z czterech głównych jego postaw. Agile Coach czasem doradza, wskazuje rozwiązania, podpowiada ruchy, uczy, a nawet może czasem mówić co robić. Andy Brandt

Cel

Wsparcie szkoleniowe, coaching i facylitacja roli Scrum Master i Agile Coach we wdrażaniu podejścia zwinnego w organizacji – usuwaniu przeszkód i podnoszenia efektywności procesów i projektów zwinnych.

Zakres 

Diagnoza kompetencji, wsparcie i rozwój Agile Coach w obszarach:

 • Coach
 • Mentor
 • Facylitator
 • Nauczyciel
 • Rozwiązujący problemy
 • Nawigator konfliktu
 • Dyrygent współpracy
 • Promotor podejścia zwinnego

Metoda

 • Diagnoza kompetencji
 • Coaching
 • Facylitacja
 • Szkolenia
 • Retrospektywy
 • Warsztaty identyfikujące luki/straty i przygotowujące plany doskonalenia efektywności zespołów wspieranych przez Agile Coach
 • Shadowing on the job
 • Wywiady
 • Obserwacje

Produkt

Diagnoza kompetencji i obszarów rozwoju, szkolenia doskonalące, plany doskonalące/naprawcze, modele/standardy współpracy dla zespołów prowadzonych przez Agile Coach zależne od potrzeb organizacji.

Model pracy z Agile Coach

Zakres pracy AGILE Coach w szczegółach

Jako Coach: 

Pomaga w realizacji celu, prowadząc proces coachingu w zakresie: 
 • Diagnostyka 
  – stanu obecnego 
  – stanu pożądanego
  – niezbędnych zasobów
 • „Uwolnienie” potencjału
 • Sprawdzenie jakości zachodzącej zmiany.
 • Pomaga organizacji osiągać spektakularne rezultaty, wyłącznie te, które mają znaczenie zarówno dla biznesu jak i zespołu. Pomaga zespołowi rozwinąć skrzydła, osiągnąć najwyższy poziom współpracy, a w przypadku problemów powrócić na właściwy tor.
 • Pomaga poszczególnym członkom zespołu w rozwoju, zawodowym i osobistym.
 • Wpływa na poczucie szczęścia, pomaga poczuć przyjemność z pracy i osiąganych rezultatów.
 • Działa w partnerstwie z managerami zespołu, pomaga im zrozumieć co to jest Agile, wpływając na spójność pomiędzy celami indywidualnymi, a zespołowymi.

Jako mentor jest praktykiem:

 • Tworzy partnerską relację między mistrzem a uczniem, zorientowaną na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia.
 • Dzieli się swoimi doświadczeniami i doradza jak używać Agile.

Mentoring dotyczy zarówno „być”, czyli wartości i zachowań, zwinnego paradygmatu myślenia, jaki i „działać”, czyli procesu, zasad i praktyk. Dotyczy zarówno zespołu, jak i managerów funkcjonalnych.

Jako facylitator:

 • Zwiększa efektywność pracy poprzez wsparcie zespołu w:
  • identyfikacji barier
  • identyfikacji przyczyn i poszukiwaniu rozwiązań
  • planowaniu działań.
 • Wspiera w efektywnym prowadzeniu procesu pracy zespołu, nastawionym na wykorzystanie potencjału: 
  • wsparcie zespołu w określeniu problemów/potrzeb/zadań/podejmowaniu decyzji/doskonaleniu
  • wybór odpowiednich modeli, narzędzi i technik
  • pomoc w komunikacji
  • zapobieganie konfliktom.
 • Wspiera zespół w formalnych spotkaniach („stand-up”, planowanie/przegląd sprintu/iteracji, retrospektywa i inne) jak i nieformalnych rozmowach.

Jako nauczyciel, trener:

 • Szkoli zarówno zespół jak i organizację: 
  • w fazie tworzenia zespołu zwinnego wpiera zespół w nabyciu wiedzy na temat nowego procesu, siebie nawzajem oraz pracy zespołu.
  • wprowadza nowych członków zespołu. 
  • przez cały czas upewnia się czy poszczególne role są jasne i zrozumiałe oraz wspiera w razie niejasności, czy niezrozumienia.

Jako nawigator konfliktu wpiera zespół i organizację w rozwiązywaniu konfliktów.