Phone: +48 694 773 553

Change Management®
Foundation

Szkolenie akredytowane z egzaminem na poziomie Foundation

Opis szkolenia 

Change Management to szkolenie niezbędne dla lepszego zrozumienia i zarządzania zmianami w organizacjach i zespołach. Pozwala uczestnikom nabyć nowej wiedzy i uporządkować dotychczasową na temat zarządzania zmianą. Pomaga poznać metody i narzędzia niezbędne do skutecznego i przemyslanego zarządznia zmianami w organizacji. Change Management stworzone zostało przez Change Management Institute w Sydney oraz APMG-International. Podstawą programową szkolenia jest przewodnik CMBoK (Change Management Body of Knowledge) oraz oficjalny podręcznik The Effective Change Manager’s Handbook. Szkolenie jest akredytowane i przygotowuje do międzynarodowego egzaminu certyfikacyjnego Change Management na poziomie Foundation.

 • Szkolenie jest na poziomie podstawowym, sugerowana jest kontynuacja na poziomie
 • Practitioner. Metody szkoleniowe obejmują wykład interaktywny oraz ćwiczenia w grupach.

Cel szkolenia

 • Pozyskanie przez uczestników podstawowej wiedzy w zakresie zarządzania zmianą według CMBoK.
 • Poznanie kluczowych elementów zarządzania zmianą: zmiana jednostki, kultura organizacyjna, zarządzanie interesariuszami oraz plan i komunizjacja w zmianie. 
 • Uzyskanie certyfikatu Change Management Foundation. 

Grupa docelowa

 • Kierownicy projektów, programów
 • Liderzy zmian
 • Sponsorzy projektów, programów
 • Osoby, które mają wpływ na przeprowadzanie zmian w ogranizacji

Korzyści ze szkolenia

 • Poznanie powszechnie stosowanej i sprawdzonej metody zarządzania zmianą.
 • Zarządzanie środowiskiem zmiany, w tym osób zaangażowanych w realizację zmiany.
 • Poznanie poszczególnych etapów zmiany.
 • Nabycie podstawowych umiejętności kierowania zmianą i komunikacją w oparciu o CMBoK.
 • Zwiększenie szans na osiągnięcie sukcesu zmiany, w tym założonych korzyści.
 • Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu Change Management Foundation. 
 •  

Agenda szkolenia

 1. Wprowadzenie i prezentacja celów szkolenia
 2. Zmiana a jednostka
  Uczenie się jednostek
  Proces i style uczenia się
  Spadek wydajności w zmianie
  Modele zmiany indywidualnej
  Motywacja w zmianie
  Różnice indywidualne a podejście do zmiany
 3. Zmiana a organizacja
  Cztery metafory organizacji
  Zmiana i kultura organizacji
  Modele zmiany
  Główne role dotyczące zmiany w organizacji
  Rozwijanie wizji zmiany
 4. Zarządzanie interesariuszami
  Zasady strategii zarządzania interesariuszami
  Identyfikacja oraz segemntacja interesariuszy
  Mapowanie interesariuszy i strategie wpływu
 5. Komunikacja i strategia
  Uprzedzenia w komunikacji w kontekście zmiany
  Informacja zwrotna i podejścia do komunikacji
  Komunikacja w zmianie – czynniki, bariery i podejście
  Kanały komunikacji (Push-Pull & Lean-Rich)
  Planowanie komunikacji
 6. Ocena wpływu zmiany na organizację
  Identyfikacja i ocena wpływu zmiany
  Ocena wpływu interesariuszy
  Zmiany surowości oceny
 7. Gotowość do zmiany
  Motywowanie do zmiany, wsparcie jednostek i zespołów
  Sieci czynników zmian
  Budowanie organizacyjnej gotowoście do zmian
 8. Zespół zmian
  Organizowanie zespołu zmian
  Skuteczny zespół oraz jego rozwój
  Plan zarządzania zmianą
  Przygotowanie na opór
 9. Egzamin Change Management™ Foundation

Wersje językowe

 • Szkolenie: język polski lub angielski
 • Materiały edukacyjne: język polski lub angielski
 • Egzamin: język polski lub angielski
 • Oficjalny podręcznik: język polski lub angielski (opcjonalnie – cena zakupu 400 zł)

Certyfikacja – informacja o egzaminie

 • Egzamin testowy jednokrotnego wyboru składający się z 50 pytań
 • Czas trwania egzaminu wynosi 40 minut (dodatkowe 10 minut dla osób zdających egzamin w języku, który nie jest ich językiem ojczystym)
 • Do zdania egzaminu konieczne jest uzyskanie minimum 25 punktów z 50 (tj. 50%)
 • Egzamin jest w cenie szkolenia

Czas trwania szkolenia

 • 3 dni szkoleniowe, obejmujące egzamin pod koniec trzeciego dnia
 • Standardowe godziny szkolenia 9.00 – 17.00

Facilitation™ Foundation

Szkolenie akredytowane z egzaminem na poziomie Foundation

Opis szkolenia 

Facylitacja to sposób pracy grupy lub zespołu, który można wykorzystać w wielu różnych obszarach działalności biznesowej, dla prowadzenia pojedynczych spotkań, ale także dla prowadzenia kompletnych procesów rozwojowych, złożonych i odpowiednio dobranych warsztatów. Szkolenie jest oparte o Model Iceberg, który naświetla różne poziomy dynamiki grupowej; ich zrozumienie oraz odpowiednie wykorzystanie jest kluczowe dla sukcesu pracy z grupą. Facylitacja jest bardzo wartościowa w kontekście projektowym, zarządzania zmianą oraz w procesach rozwoju organizacyjnego. Program szkolenia oferuje zestaw koncepcji, modeli, technik i narzędzi facylitacji, których poznanie pozwoli uczestnikom skutecznie projektować i prowadzić spotkania.

 • Szkolenie jest na poziomie podstawowym.
 • Metody szkoleniowe obejmują wykład interaktywny, ćwiczenia w grupie oraz indywidualne.

Cel szkolenia

 • Poznanie facylitacji jako innego sposobu wspierania organizacji: coachingu, doradztwa i szkoleń.
 • Poznanie roli facylitatora w odróżnieniu od roli lidera.
 • Poznanie Modelu Iceberg® i metod pracy facylitatora.
 • Opanowanie zestawu technik i narzędzi facylitacji.
 • Przygotowanie do egzaminu Facilitation™ Foundation.

Grupa docelowa

 • Liderzy zespołów
 • Kierownicy projektów
 • Managerowie zmiany
 • Analitycy biznesowi
 • Scrum Masterzy i Product Ownerzy
 • Osoby, które chcą zwiększyć efektywność pracy w grupach i zespołach

Korzyści ze szkolenia

 • Poznanie uwarunkowań pracy grupy, świadomość zachowań i procesów zachodzących podczas ich spotkań.
 • Poznanie praktycznych metod, narzędzia i techniki pracy z grupą.
 • Uzyskanie wiedzy, którą można natychmiast użyć w codziennej pracy.
 • Wzrost efektywności zespołów oraz skuteczności podejmowanych działań.
 • Skrócenie efektywnego czasu spotkań oraz poprawa jakości rezultatów.
 • Autonomizacja zespołów, wzmocnienie zdolności do osiągania konsensusu oraz poprawa relacji wewnątrz zespołów i pomiędzy różnymi jednostkami organizacyjnymi.

Agenda szkolenia

 1. Istota facylitacji
 2. Rozróżnienie pomiędzy zadaniem i procesem
 3. Rola i obowiązki lidera zadania
 4. Rola i obowiązki facylitatora
 5. Format w prowadzeniu spotkania
 6. Proces Iceberg® Model – metoda osiągania celów spotkań
 7. Przedstawienie dwóch kluczowych narzędzi i modeli: Model Feedback i SPO
 8. Narzędzia i techniki facylitatora: klastrowanie, łączenie, Poza Zakresem
 9. Przegląd Procesu Iceberg® – jak wyciągać wnioski ze spotkań
 10. Modele, techniki i narzędzia facylitatora: gromadzenia danych, priorytetyzacja, zaawansowane zbieranie danych, implementacja, planowanie spotkania
 11. Planowanie i budowanie agendy spotkania w odpowiedzi na potrzeby klienta i możliwości grupy
 12. Facylitacja warsztatu – kontrakt facylitatora z grupą
 13. Wskaźnik Osobowości Myersa-Briggsa
 14. Badanie Hamburg – założenia, które pomogą w zrozumieniu działań grupy
 15. Narzędzie SCA – jak skutecznie określić propozycje działania?
 16. Process Iceberg® Meeting Model
 17. Praktyczne przedstawienie modeli i narzędzi w pracy facylitatora
 18. Process Iceberg® Organisational Model, czyli jak zbadać skuteczność procesów w organizacji
 19. Profil efektywnego Facylitatora
 20. Egzamin na poziomie Foundtion

Wersje językowe

 • Szkolenie: język polski lub angielski
 • Materiały edukacyjne: język polski lub angielski
 • Egzamin: język polski lub język angielski
 • Oficjalny podręcznik: języki polski lub angielski (opcjonalnie – cena zakupu 100 zł)
 • Egzamin jest w cenie szkolenia

Certyfikacja – informacja o egzaminie

 • Egzamin testowy jednokrotnego wyboru składający się z 50 pytań
 • Czas trwania egzaminu wynosi 40 minut (dodatkowe 10 minut dla osób zdających egzamin w języku, który nie jest ich językiem ojczystym)
 • Do zdania egzaminu konieczne jest uzyskanie minimum 25 punktów z 50 (tj. 50%)

Czas trwania szkolenia

 • 3 dni szkoleniowe, obejmujące egzamin pod koniec trzeciego dnia
 • Standardowe godziny szkolenia 9.00 – 17.00
Change Management® Foundation

1850 zł

netto

W cenie szkolenia:

 • egzamin
 • 3 dni pracy z trenerem
 • materiały edukacyjne
 • przerwy kawowe
 • lunch
Close Menu