Phone: +48 694 773 553

Scrum Master

Szkolenie przygotowujące do egzaminu Professional Scrum Master I

Opis szkolenia 

Szkolenie prezentuje perspektywy zarządzania zespołami projektowymi w oparciu o Scrum i przygotowanie do pełnienia jednej z kluczowych ról – Scrum Master.
Scrum jest jednym z najbardziej popularnych podejść zwinnych. Podejście to w odróżnieniu od metodyk tradycyjnych koncentruje się na częstszym dostarczaniu wartości dla Klienta, co istotnie wpływa na jakość współpracy. Scrum Master zarządza procesem, dba o skuteczność jego wdrożenia, współpracuje z zespołami stosując facylitację i coaching w celu podniesienia ich efektywności. Integralną częścią szkolenia jest test przygotowujący do egzaminu Scrum Master oraz warsztaty z wybranych technik pracy warsztatowej.
Z badań rynkowych wynika, że skuteczność projektów, jak i ich użyteczność w metodykach zwinnych znacznie przewyższa skuteczność i użyteczność projektów i rozwiązań dostarczanych w modelu tradycyjnym.

Scrum umożliwia:

 • podniesienie poziomu satysfakcji Klientów,
 • podniesienie jakości dostarczanych rozwiązań,
 • wzrost wydajności zespołów wytwórczych,
 • realizacje projektów w określonym terminie,
 • obniżenie TCO,
 • podniesienie użyteczności funkcji w oferowanych rozwiązaniach.

Cel szkolenia

 • Pełne zrozumienie podstaw Scrum i filozofii Agile.
 • Poznanie technik i narzędzi pracy warsztatowej oraz aspekty facylitacji i coachingu, które pozwolą efektywnie wdrażać i zarządzać Scrum w organizacji i podnosić efektywność zespołów.
 • Przygotowanie do egzaminu Professional Scrum Master I.

Grupa docelowa

 • Uczestnicy procesów wytwórczych i produkcyjnych
 • Liderzy zespołów
 • Kierownicy projektów
 • Osoby przygotowujące się do roli Scrum Master

Korzyści ze szkolenia

 • Podniesienie satysfakcji Klienta poprzez: częstsze dostarczanie rozwiązań, włączenie Klienta w proces tworzenia, gwarancję koncentracji na priorytetach Klienta, podniesienie poziomu użyteczności funkcji w dostarzanych rozwiązaniach.
 • Obniżenie kosztów utrzymania poprzez mniejsze TCO, wynikające z wysokiej jakości dostarczanych rozwiązań i częste testowanie.
 • Podniesienie wydajności zespołów wytwarzających rozwiązanie o 200 – 400% w stosunku do wydajności startowej.
 • Przygotowanie do certyfikacji Professional Scrum Master I.

Agenda szkolenia

 1. Wstęp do Scrum
  Podejście tradycyjne i zwinne
  Filozofia Agile: Manifest i pryncypia
  Zasady w Scrum – wartości i filary w Scrum
 2. Role Scrum
  Scrum Master
  Product Owner
  Development Team
 3. Zdarzenia w Scrum
  Struktura Sprintu
  Sprint Planning
  Daily Scrum
  Sprint Review
  Sprint Retrospective
 4. Artefakty w Scrum
  Product Backlog
  Sprint Backlog
  Increment
 5. Scrum Master – zarządzanie Scrum
  Współpraca z ludźmi i zespołami
  Scrum w organizacji
  Facylitacja i coaching
  Scrum of Scrum. 
  Pojęcia/narzędzia/metody: techniki pracy warsztatowej: drzewo decyzyjne, burza mózgów, metaplan, techniki retrospektywy.
 6. Testy próbne Professional Scrum Master I

Wersje językowe

 • Szkolenie: język polski lub angielski
 • Materiały edukacyjne: język polski lub angielski
 • Egzamin: język angielski
 • Oficjalny podręcznik: 30 języków (www.scrumguides.org/index.html)

Certyfikacja – informacja o egzaminie

 • Egzamin testowy jedno i wielokrotnego wyboru składający się z 80 pytań
 • Czas trwania egzaminu wynosi 60 minut
 • Do zdania egzaminu konieczne jest uzyskanie 64 punkty z 80 (tj. 80%)
 • Egzamin nie jest w cenie szkolenie, koszt 700 zł

Czas trwania szkolenia

 • 2 dni szkoleniowe
 • Standardowe godziny szkolenia 9.00 – 17.00

Scrum Master

1300 zł

netto

W cenie szkolenia:

 • 2 dni pracy z trenerem
 • materiały edukacyjne
 • przerwy kawowe
 • lunch
Close Menu