AgilePM Foundation – szkolenie z certyfikatem

Agile Project Management (AgilePM®) to metodyka, która w spójny i precyzyjny sposób przedstawia zwinne zarządzanie projektami. Stworzona przez APM Group International i Agile Business Consorcium, obecnie jest najpopularniejszą na świecie metodyką zwinnego zarządzania projektami, opartą o Manifest Agile z 2001 roku. Metodyka AgilePM® osadzona jest na jasnych pryncypiach, precyzyjnie określa role i obowiązki w projekcie. Wyposaża zespół projektowy w zestaw produktów oraz procesów, które pozwalają znacząco wzmocnić szanse na sukces projektu. AgilePM® dostarcza również rozbudowany katalog praktyk prioretetyzacji wymagań i pracy w zespole projektowym. Metodyka ta może być wykorzystywana w projektach różnego typu i wielkości. Dotyczy działań związanych z zarządzaniem projektem.
 • Szkolenie jest na poziomie podstawowym, sugerowana jest kontynuacja na poziomie Practitioner.
 • Metody szkoleniowe obejmują wykład interaktywny oraz ćwiczenia w grupach.
Cel szkolenia
 • Pozyskanie przez uczestników podstawowej wiedzy w zakresie zarządzania projektami według metodyki AgilePM®.
 • Poznanie kluczowych elementów metodyki: zasad, produktów, procesów oraz praktyk zwinnego zarządzania projektami.
 • Uzyskanie certyfikatu AgilePM® Foundation.
Grupa docelowa
 • Kierownicy projektów
 • Zespoły projektowe
 • Pracownicy biur zarządzania projektami i innych struktur wsparcia projektów
 • Sponsorzy projektów

Korzyści ze szkolenia AgilePM Foundation

 • Szkolenie AgilePM® Foundation przybliża powszechnie stosowaną i sprawdzoną metodykę zarządzania projektami.
 • Poznanie środowiska projektowego, w tym osób zaangażowanych w realizację projektu. 
 • Zrozumienie różnic między podejściem tradycyjnym a zwinnym.
 • Poznanie poszczególnych faz projektu w ujęciu AgilePM® oraz działań podejmowanych w obrębie tych faz.
 • Poznanie pryncypiów, produktów i procesów AgilePM®.
 • Nabycie podstawowych umiejętności zwinnego kierowania projektem w oparciu o AgilePM®.
 • Zwiększenie szans na osiągnięcie sukcesu projektu, w tym założonych korzyści.
 • Nabycie wiedzy, którą można zastosować w praktyce do zróżnicowanych projektów.
 • Szkolenie przygotowuje do egzaminu Agile PM® Foundation.
 • Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu AgilePM® Foundation.

Agenda szkolenia AgilePM Foundation

 1. Wprowadzenie do AgilePM®
 2. Czym jest Agile – wybór odpowiedniego podejścia projektowego
 3. Filozofia, pryncypia i zmienne projektu
 4. Czynniki wpływające na sukces projektu
 5. Procesy wg DSDM
 6. Role i obowiązki wg DSDM
 7. Produkty wg DSDM
 8. Kluczowe praktyki wg DSDM – nadawanie priorytetów i timeboxing
 9. Planowanie i kontrola w cyklu życia projektu
 10. Praktyki AgilePM® – facylitacja i rozwój iteracyjny
 11. Podsumowanie wiedzy o AgilePM®
 12. Omówienie egzaminu próbnego
 13. Egzamin AgilePM® Foundation

Wersje językowe

 • Szkolenie: język polski lub angielski
 • Materiały edukacyjne: język polski lub angielski
 • Egzamin: język polski lub angielski
 • Oficjalny podręcznik: język polski lub angielski (cena 200 zł netto)

Certyfikacja – informacja o egzaminie

 • Egzamin testowy jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań.
 • Czas trwania egzaminu wynosi 40 minut (dodatkowe 10 minut dla osób zdających egzamin w języku, który nie jest ich językiem ojczystym).
 • Do zdania egzaminu konieczne jest uzyskanie minimum 25 punktów z 50 (tj. 50%).
 • Egzamin nie jest w cenie szkolenia. Koszt egzaminu to 750 zł netto.

Czas trwania szkolenia

 • 2 dni szkoleniowe, obejmujące egzamin pod koniec drugiego dnia
 • Standardowe godziny szkolenia Agile PM® Foundation 9.00 – 17.00
Punkty PDU: 14

AgilePM® Foundation

od 810 zł

netto

W cenie szkolenia:

 • 2 dni pracy z trenerem
  na sali szkoleniowej
 • materiały edukacyjne w wersji 
  papierowej i elektronicznej
 • konsultacje e-mailowe 
  z trenerem po szkoleniu
 • lunch
 • przerwy kawowe

Dodatkowo

 • międzynarodowy 
  egzamin 750 zł netto
 • oficjalny podręcznik 200 zł netto