Change Management® Foundation – szkolenie akredytowane z egzaminem

Opis szkolenia 

Change Management to szkolenie niezbędne dla lepszego zrozumienia i zarządzania zmianami w organizacjach i zespołach. Pozwala uczestnikom nabyć nowej wiedzy i uporządkować dotychczasową na temat zarządzania zmianą. Pomaga poznać metody i narzędzia niezbędne do skutecznego i przemyślanego zarządzania zmianami w organizacji. Change Management stworzone zostało przez Change Management Institute w Sydney oraz APMG-International. Podstawą programową szkolenia jest przewodnik CMBoK (Change Management Body of Knowledge) oraz oficjalny podręcznik The Effective Change Manager’s Handbook.

 • Szkolenie jest akredytowane i przygotowuje do międzynarodowego egzaminu certyfikacyjnego Change Management na poziomie Foundation. 
 • Szkolenie jest na poziomie podstawowym, sugerowana jest kontynuacja na poziomie Practitioner. Metody szkoleniowe obejmują wykład interaktywny oraz ćwiczenia w grupach.

Cel szkolenia

 • Pozyskanie przez uczestników podstawowej wiedzy w zakresie zarządzania zmianą według CMBoK.
 • Poznanie kluczowych elementów zarządzania zmianą: zmiana jednostki, kultura organizacyjna, zarządzanie interesariuszami oraz plan i komunikacja w zmianie. 
 • Uzyskanie certyfikatu Change Management Foundation. 

Grupa docelowa

 • Kierownicy projektów, programów
 • Liderzy zmian
 • Sponsorzy projektów, programów
 • Osoby, które mają wpływ na przeprowadzanie zmian w organizacji

Korzyści ze szkolenia

 • Poznanie powszechnie stosowanej i sprawdzonej metody zarządzania zmianą.
 • Zarządzanie środowiskiem zmiany, w tym osób zaangażowanych w realizację zmiany.
 • Poznanie poszczególnych etapów zmiany.
 • Nabycie podstawowych umiejętności kierowania zmianą i komunikacją w oparciu o CMBoK.
 • Zwiększenie szans na osiągnięcie sukcesu zmiany, w tym założonych korzyści.
 • Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu Change Management Foundation. 
 •  

Agenda szkolenia

 1. Wprowadzenie i prezentacja celów szkolenia
 2. Zmiana a jednostka
  Uczenie się jednostek
  Proces i style uczenia się
  Spadek wydajności w zmianie
  Modele zmiany indywidualnej
  Motywacja w zmianie
  Różnice indywidualne a podejście do zmiany
 3. Zmiana a organizacja
  Cztery metafory organizacji
  Zmiana i kultura organizacji
  Modele zmiany
  Główne role dotyczące zmiany w organizacji
  Rozwijanie wizji zmiany
 4. Zarządzanie interesariuszami
  Zasady strategii zarządzania interesariuszami
  Identyfikacja oraz segemntacja interesariuszy
  Mapowanie interesariuszy i strategie wpływu
 5. Komunikacja i strategia
  Uprzedzenia w komunikacji w kontekście zmiany
  Informacja zwrotna i podejścia do komunikacji
  Komunikacja w zmianie – czynniki, bariery i podejście
  Kanały komunikacji (Push-Pull & Lean-Rich)
  Planowanie komunikacji
 6. Ocena wpływu zmiany na organizację
  Identyfikacja i ocena wpływu zmiany
  Ocena wpływu interesariuszy
  Zmiany surowości oceny
 7. Gotowość do zmiany
  Motywowanie do zmiany, wsparcie jednostek i zespołów
  Sieci czynników zmian
  Budowanie organizacyjnej gotowości do zmian
 8. Zespół zmian
  Organizowanie zespołu zmian
  Skuteczny zespół oraz jego rozwój
  Plan zarządzania zmianą
  Przygotowanie na opór
 9. Egzamin Change Management™ Foundation

Wersje językowe

 • Szkolenie: język polski lub angielski
 • Materiały edukacyjne: język polski lub angielski
 • Egzamin: język polski lub angielski
 • Oficjalny podręcznik: język angielski (cena 340 zł)

Certyfikacja – informacja o egzaminie

 • Egzamin testowy jednokrotnego wyboru składający się z 50 pytań
 • Czas trwania egzaminu wynosi 40 minut (dodatkowe 10 minut dla osób zdających egzamin w języku, który nie jest ich językiem ojczystym)
 • Do zdania egzaminu konieczne jest uzyskanie minimum 25 punktów z 50 (tj. 50%)
 • Egzamin nie jest w cenie szkolenia.

Czas trwania szkolenia

 • 3 dni szkoleniowe, egzamin ostatniego dnia szkolenia
 • Godziny szkolenia 9.00 – 16.00

 

Change Management

 

Foundation

W cenie szkolenia:

Dodatkowo