Warsztat facylitowany

Warsztat na zamówienie (prowadzenie przez profesjonalnego facylitatora zewnętrznego)

Opis szkolenia 

Facylitacja to planowanie, projektowanie oraz prowadzenie spotkań i warsztatów projektowych lub organizacyjnych. Warsztat facylitowany to spotkanie grupy ludzi, pojedynczego zespołu lub przedstawicieli różnych jednostek i poziomów organizacji, które ma ściśle określony powód spotkania oraz strukturę, która pozwala osiągnąć założony cel. Warsztaty facylitowane są przydatne w kontekście projektów, programów oraz portfela, zmiany organizacyjnej i przedsięwzięć rozwoju organizacyjnego, mapowania wyzwań biznesowych, identyfikowania i rozwiązywania problemów organizacyjnych i zespołowych.

Dla warsztatów zasadne jest zaangażowanie niezależnego, profesjonalnego facylitatora, który poprzez swoje przygotowanie oraz neutralność zapewni najlepsze prowadzenie warsztatu, włączenie wszystkich głosów, a zarazem umożliwi kierownikowi projektu skupienie się na aspektach merytorycznych projektu i interakcje z innymi uczestnikami. Warsztaty facylitowane efektywnie rozszerzają działania szkoleniowe i mogą skutecznie wspierać wdrażanie metodyki technik zarządzania projektami.

Grupa docelowa

 • Zespoły projektowe i programowe
 • Zespoły zarządzające portfelem projektów
 • Zespoły wdrażające zmianę organizacyjną
 • Zespoły optymalizujące procesy biznesowe i technologiczne

Korzyści ze szkolenia

 • Zespołowo wypracowane instrumenty i produkty zarządzania projektem lub zmianą organizacyjną, takie jak: uzasadnienie projektu, definicje celów i korzyści, rejestr interesariuszy, wymagania, zakres projektu, oszacowany czasu trwania poszczególnych pakietów prac, rejestr ryzyk, rozwiązanie problemów w trakcie realizacji projektów, wnioski projektowe (Lessons Learnt). 
 • Uzyskanie konsensusu wszystkich zainteresowanych wokół przyjętych decyzji i rozwiązań. 
 • Precyzyjna definicja rezultatów i dobór technik pracy warsztatowej, które prowadzą do ich osiągnięcia.
 • Równe włączenie wszystkich głosów, dzięki niezależności i neutralności facylitatora.
 • Szeroka perspektywa oraz integracja różnorodnych pomysłów i propozycji. 
 • Dobre przygotowanie, przejrzyście zaprojektowana struktura warsztatu, maksymalnie produktywne wykorzystanie i wymierna wartość biznesowa czasu.
 • Kontrola i rozładowanie sytuacji konfliktowych.

Przygotowanie warsztatów

Każdy warsztat facylitowany lub proces złożony z serii warsztatów jest szczegółowo
przygotowywany, z udziałem wszystkich interesariuszy. W każdej sytuacji możliwy jest pojedynczy warsztat lub odpowiednio dobrany proces złożony z serii warsztatów.

Modelowy proces facylitowany

 1. Mapowanie i planowanie warsztatów w cyklu projektu, programu lub zmiany organizacyjnej
 2. Określenie interesariuszy i uczestników warsztatów
 3. Określenie celu (rezultatu) i zakresu każdego z warsztatów 
 4. Przygotowanie koncepcyjne i metodologiczne
 5. Przygotowanie logistyczne
 6. Przeprowadzenie warsztatu lub serii warsztatów
 7. Opracowanie rezultatów oraz wsparcie powarsztatowe (follow-up)

Wersje językowe

Warsztat może być prowadzony w języku:

 • polskim
 • angielskim
 • francuskim

Czas trwania warsztatu

 • 1 dzień szkoleniowy (4-7 h)

Warsztaty facylitowane

Szkolenie wyłącznie
w formule zamkniętej

W ramach szkolenia: