M_o_R® Foundation – szkolenie akredytowane Zarządzanie Ryzykiem z egzaminem 

Opis szkolenia 

Szkolenie dotyczy metodyki zarządzania ryzykiem M_o_R z grupy standardów brytyjskich – Best Management Practice. Znajduje ona szerokie zastosowanie w różnych organizacjach sektora publicznego i prywatnego, bez względu na ich wielkość czy branże, w której działają. Swym zasięgiem M_o_R obejmuje poziom strategiczny, programowy, projektowy, jak i operacyjny. Kompletnie i spójnie dobrany zestaw pojęć, zasad i dokumentacji
w połączeniu z procesem opartym na specjalnie wyselekcjonowanych technikach, pozwana na sprawną identyfikację, analizę i zarządzanie ryzykiem. Metodyka dostarcza także narzędzia wspierające proces wdrażania praktyk oraz ocenę dojrzałości zarządzania ryzykiem.

Zarządzanie ryzykiem zgodnie z M_o_R umożliwia m.in. podejmowanie lepszych decyzji biznesowych, bardziej efektywne wykorzystanie zasobów organizacji, obnizenie prawdopodobieństwa strat I oszust finansowych, obniżenie kosztu kapitału oraz zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu wprowadzonych zmian.

Cel szkolenia

 • Zdobycie wiedzy z obszaru zarządzania ryzykiem z pomocą metodyki M_o_R poprzez zapoznanie się z terminologią, pryncypiami, kompletnym i spójnym zestawem dokumentacji, podejścia, procesu, technik i narzędzi.
 • Przygotowanie do zdania egzaminu na poziomie M_o_R Foundation

Grupa docelowa

 • Osoby zarządzające organizacjami na poziomie strategicznym i operacyjnym,

 • Osoby zarządzające programami i projektami,

 • Osoby z biur wspierających zarządzanie projektami – PMO,

 • Osoby ze znajomością metodyk PRINCE2 lub MSP,

 • Osoby zarządzające ryzykiem w organizacjach,

 • Osoby zajmujące się kontrolingiem w organizacjach,

 • Osoby zajmujące się konsultacjami, w szczególności dotyczącymi obszarów zarządzania, ryzyka i kontrolingu,

 • Osoby pragnące zdobyć wiedzę w obszarze zarządzania ryzykiem, potwierdzoną międzynarodowym certyfikatem po zdaniu egzaminu na poziomie M_o_R Foundation.

Korzyści ze szkolenia

 • Zrozumienie istoty i zakresu ryzyka, na które narażone są organizacje,
 • Poznanie metodyki pozwalającej na skuteczne zarządzanie ryzykiem – szybsze i bardziej efektywne reagowanie na pojawiające się zagrożenia oraz wykorzystywanie szans,
 • Poprawa świadomości, elastyczności i efektywności na wszystkich poziomach zarządzania w organizacji,
 • Zwiększenie prawdopodobieństwa powodzenia programów, projektów i innych zmian,
 • Wsparcie dla działań zespołów kontrolingowych i audytowych,
 • Wsparcie dla działań z zakresu innowacyjności.

Agenda szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Pryncypia zarządzania ryzykiem
 3. Perspektywy zarządzania ryzykiem
 4. Role i odpowiedzialności
 5. Podejście do zarządzania ryzykiem
 6. Proces i techniki zarządzania ryzykiem
 7. Specjalne aspekty zarządzania ryzykiem
 8. Wdrożenie i przeglądy zarządzania ryzykiem
 9. Kontrola stanu i model dojrzałości zarządzania ryzykiem
 10. Przygotowanie do egzaminu i symulacja egzaminacyjna
 

Wersja językowa

 • Szkolenie: język polski lub angielski
 • Materiały edukacyjne: język polski lub angielski
 • Egzamin: język polski, angielski lub inny

Certyfikacja – informacja o egzaminie

 • Egzamin M_o_R Foundation – test składający się z 75 pytań (w tym 70 punktowanych), a do zaliczenia wymagane jest 35 poprawnych odpowiedzi,

 • Czas testu – 60 min,

 • W trakcie testu niedozwolone jest użycie książek ani innych materiałów,

 • Egzamin jest dostępny w polskiej i angielskiej wersji językowej,

 • Zdany egzamin potwierdzany jest bezterminowym certyfikatem wydawanym przez Axelos.

 • Egzamin nie jest w cenie Egzamin jest obowiązkowy. Koszt egzaminu – 850 zł netto.

Czas trwania szkolenia

 • Szkolenie online – 4 dni szkoleniowe  – łącznie 24 godz. szkoleniowe
 • Standardowe godziny szkolenia 8.00 – 14.00 (egzamin poza szkoleniem)

M_o_R® Foundation

od 550 zł

netto

 

szkolenie online

W cenie szkolenia:

Dodatkowo