M_o_R® Foundation – szkolenie akredytowane Zarządzanie Ryzykiem z egzaminem 

Opis szkolenia 

Szkolenie dotyczy metodyki zarządzania ryzykiem M_o_R® z grupy standardów brytyjskich – Best Management Practice. Znajduje ona szerokie zastosowanie w różnych organizacjach sektora publicznego i prywatnego, bez względu na ich wielkość czy branże, w której działają. Swym zasięgiem M_o_R® obejmuje poziom strategiczny, programowy, projektowy, jak i operacyjny. Kompletnie i spójnie dobrany zestaw pojęć, zasad i dokumentacji w połączeniu z procesem opartym na specjalnie wyselekcjonowanych technikach, pozwana na sprawną identyfikację, analizę i zarządzanie ryzykiem. Metodyka dostarcza także narzędzia wspierające proces wdrażania praktyk oraz ocenę dojrzałości zarządzania ryzykiem.

Zarządzanie ryzykiem zgodnie z M_o_R® umożliwia m.in. podejmowanie lepszych decyzji biznesowych, bardziej efektywne wykorzystanie zasobów organizacji, obniżenie prawdopodobieństwa strat i oszust finansowych, obniżenie kosztu kapitału oraz zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu wprowadzonych zmian.

Cel szkolenia

 • Zdobycie wiedzy z obszaru zarządzania ryzykiem z pomocą metodyki M_o_R® poprzez zapoznanie się z terminologią, pryncypiami, kompletnym i spójnym zestawem dokumentacji, podejścia, procesu, technik i narzędzi.
 • Przygotowanie do zdania egzaminu na poziomie M_o_R® Foundation

Grupa docelowa

 • Osoby zarządzające organizacjami na poziomie strategicznym i operacyjnym.

 • Osoby zarządzające programami i projektami.

 • Osoby z biur wspierających zarządzanie projektami – PMO.

 • Osoby ze znajomością metodyk PRINCE2® lub/i MSP®.

 • Osoby zarządzające ryzykiem w organizacjach.

 • Osoby zajmujące się kontrolingiem w organizacjach.

 • Osoby zajmujące się konsultacjami, w szczególności dotyczącymi obszarów zarządzania, ryzyka i kontrolingu.

 • Osoby pragnące zdobyć wiedzę w obszarze zarządzania ryzykiem, potwierdzoną międzynarodowym certyfikatem po zdaniu egzaminu na poziomie M_o_R® Foundation.

Korzyści ze szkolenia

 • Zrozumienie istoty i zakresu ryzyka, na które narażone są organizacje.
 • Poznanie metodyki pozwalającej na skuteczne zarządzanie ryzykiem – szybsze i bardziej efektywne reagowanie na pojawiające się zagrożenia oraz wykorzystywanie szans.
 • Poprawa świadomości, elastyczności i efektywności na wszystkich poziomach zarządzania w organizacji.
 • Zwiększenie prawdopodobieństwa powodzenia programów, projektów i innych zmian.
 • Wsparcie dla działań zespołów kontrolingowych i audytowych.
 • Wsparcie dla działań z zakresu innowacyjności.

Agenda szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Pryncypia zarządzania ryzykiem
 3. Perspektywy zarządzania ryzykiem
 4. Role i odpowiedzialności
 5. Podejście do zarządzania ryzykiem
 6. Proces i techniki zarządzania ryzykiem
 7. Specjalne aspekty zarządzania ryzykiem
 8. Wdrożenie i przeglądy zarządzania ryzykiem
 9. Kontrola stanu i model dojrzałości zarządzania ryzykiem
 10. Omówienie próbnego egzaminu M_o_R® Foundation
 

Wersja językowa

 • Szkolenie: język polski lub angielski
 • Materiały edukacyjne: język polski lub angielski
 • Egzamin: język polski, angielski lub inny

Certyfikacja – informacja o egzaminie

 • Egzamin M_o_R® Foundation – test składający się z 75 pytań (w tym 70 punktowanych), a do zaliczenia wymagane jest 35 poprawnych odpowiedzi.

 • Czas testu – 60 min.

 • W trakcie testu niedozwolone jest użycie książek ani innych materiałów.

 • Egzamin jest dostępny w polskiej i angielskiej wersji językowej.

 • Zdany egzamin potwierdzany jest bezterminowym certyfikatem wydawanym przez Axelos.

 • Egzamin jest obowiązkowy. 

Czas trwania szkolenia

 • Szkolenie online – 3 dni szkoleniowe 
 • Standardowe godziny szkolenia 9.00 – 17.00 (egzamin poza szkoleniem)

M_o_R® Foundation

od 950 zł

netto

 

szkolenie online

W cenie szkolenia:

Dodatkowo