Certified Associate of Project Management

Szkolenie przygotowujące do egzaminu CAPM® wg standardu PMI®PMBOK®

Zakres szkolenia dotyczy egzaminu już po zmianach w 2023r.

 

Opis szkolenia 

Szkolenie przygotowuje do egzaminu CAPM® organizowanego przez amerykański Project Management Institute (PMI®). Program szkolenia obejmuje pogłębioną wiedzę o zarządzaniu projektami zgodnie ze standardem PMI®PMBOK®. Szkolenie wprowadza kluczowe pojęcia zarządzania projektami, znaczenie strategii organizacji jako wyznacznika działalności projektowej, oraz wyzwań zarządzania na poziomie projektu, programu i portfela. Program szkolenia prowadzi uczestników przez cały cykl życia projektu oraz wszystkie obszary wiedzy zawarte w Kompendium Wiedzy o Zarządzaniu Projektami (PMI®PMBOK®).

 • Metodyka ta może być wykorzystywana w projektach różnego typu i wielkości. Dotyczy działań związanych z zarządzaniem projektem.
 • Szkolenie jest na poziomie średniozaawansowanym.
 • Metody szkoleniowe obejmują wykład interaktywny oraz ćwiczenia w grupach.

Cel szkolenia

 • Poznanie obszarów wiedzy oraz procesów zarządzania projektami w ujęciu PMI®PMBOK®
 • Poznanie znaczenia czynników otoczenia i kontekstu organizacyjnego projektu
 • Poznanie znaczenia integracji projektu oraz kluczowych parametrów projektu
 • Przygotowanie do egzaminu CAPM® 
 • Poznanie podstawowych koncepcji i podstaw zarządzania projektami 
 • Podejścia predyktywne (oparte na szczegółowym planowaniu z góry)
 • Podejścia i metodyki zwinne (Agile)
 • Poznanie podstawy analizy biznesowej

Grupa docelowa

 • Osoby zamierzające potwierdzić kompetencje w zakresie zarządzania projektami
 • Osoby aspirujące do roli kierownika projektu

Korzyści ze szkolenia

 • Uzyskanie pogłębionej wiedzy o zarządzaniu projektami zgodnie ze standardem PMI®PMBOK®
 • Pozyskanie międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego kompetencje zawodowe w obszarze zarządzania projektami.
 • Zwiększenie szans na sukcesu projektu poprzez zastosowanie ugruntowanej wiedzy projektowej zgodnej z uznanym standardem zarządzania projektami.
 • Przygotowanie do egzaminu PMI®CAPM®.

Agenda szkolenia

 1. Struktura i wymagania egzaminu CAPM®
  – Wymagania dopuszczenia do egzaminu
  – Struktura egzaminu
  – Warunki podczas zdawania egzaminu
  – Przygotowanie praktyczne
 2. Podstawowe pojęcia zarządzania projektami
  – Projekty, programy, portfele
  – Relacje pomiędzy portfelem, programami i projektami
  – Zarządzanie projektami a działalność operacyjna
  – Powody podejmowania projektów i związek projektów ze strategią organizacji
  – Cykl życia produktu/projektu
  – Określenie właściwego podejścia do projektu (predyktywnie czy zwinnie)
  – Problemy, ryzyka
  – Założenia i ograniczenia projektowe
  – Etyka zawodowa Kierownika Projektu
  – Kontekst organizacyjny projektów
 3. Role w projekcie
  – Kierownik Projektu, Sponsor, Zespół
  – Zakres działania kierownika projektu
  – Rola i odpowiedzialność kierownika projektu
  – Kompetencje kierownika projektu – Trójkąt Talentów PMI®
  – Style przywództwa
  – Podstawowe aspekty Inteligencji Emocjonalnej
 4. Planowanie projektów
  – Wymiary planowania: zakres, harmonogra, koszty, jakość, ryzyka, itd.
  – Plan zarządzania projektem a plan zarządzania produktem
  – Czynności typowe dla inicjacji projektu (m.in. zarządzanie korzyściami)
  – Podstawowe koncepcje w harmonogramowaniu (kamień milowy, estymaty działań)
  – Podstawy zarządzania zasobami
  – Podstawy zarządzania ryzykiem (użycie rejestru ryzyka)
  – Czynności typowe dla zamykania projektu
  – Narzędzia i techniki rozwiązywania problemów i pracy zespołowej w projekcie
 5. Podejścia predyktywne
  – Typowe działania w ramach poszczególnych procesów zarządzania projektem
  – Praca z planem zarządzania projektem
  – Monitorowanie stanu realizacji projektu
 6. Podejścia zwinne (Agile)
  – Podstawowe elementy zwinnego podejścia (iteracje, artefakty, role w projekcie)
  – Komponenty planu w podejściach zwinnych
  – Zarządzanie zadaniami w podejściach zwinnych
 7. Podstawy Analizy Biznesowej
  – Wartość dodana wnoszona przez Analizę Biznesową
  – Podstawowe koncepcje w Analizie Biznesowej
  – Podstawy zarządzania interesariuszami
  – Podstawy zbierania i zarządzania wymaganiami
  – Ocena poziomu spełnienia wymagań (walidacja wymagań) w ramach wdrożenia
  – BA w podejściach predyktywnych i zwinnych
 8. Próbne testy egzaminacyjne

Wersje językowe

 • Szkolenie: język polski lub angielski
 • Materiały edukacyjne: język polski lub angielski
 • Egzamin: język angielski
 • Oficjalny podręcznik: języki angielski (cena 490 zł netto)

Certyfikacja – informacja o egzaminie

 • 150 pytań wielokrotnego wyboru
 • Egzamin zdawany w centrum egzaminacyjnym Pearson VUE lub on-line
 • Czas trwania egzaminu: 180 minut
 • Egzamin nie jest w cenie szkolenia, koszt dodatkowy to 1900 zł netto

Czas trwania szkolenia

 • 3 dni szkoleniowe
 • Standardowe godziny szkolenia 9.00-16.00
 • Egzamin poza czasem szkolenia

Certified Associate

 

of Project Management

Wycena 

 

 

indywidualna

W cenie szkolenia:

Dodatkowo