Certified Associate of Project Management

Szkolenie przygotowujące do egzaminu CAPM® wg standardu PMI®PMBOK®

Opis szkolenia 

Szkolenie przygotowuje do egzaminu CAPM® organizowanego przez amerykański Project Management Institute (PMI®). Program szkolenia obejmuje pogłębioną wiedzę o zarządzaniu projektami zgodnie ze standardem PMI®PMBOK®. Szkolenie wprowadza kluczowe pojęcia zarządzania projektami, znaczenie strategii organizacji jako wyznacznika działalności projektowej, oraz wyzwań zarządzania na poziomie projektu, programu i portfela. Program szkolenia prowadzi uczestników przez cały cykl życia projektu oraz wszystkie obszary wiedzy zawarte w Kompendium Wiedzy o Zarządzaniu Projektami (PMI®PMBOK®).

 • Metodyka ta może być wykorzystywana w projektach różnego typu i wielkości. Dotyczy działań związanych z zarządzaniem projektem.
 • Szkolenie jest na poziomie średniozaawansowanym.
 • Metody szkoleniowe obejmują wykład interaktywny oraz ćwiczenia w grupach.

Cel szkolenia

 • Poznanie obszarów wiedzy oraz procesów zarządzania projektami w ujęciu PMI®PMBOK®
 • Poznanie znaczenia czynników otoczenia i kontekstu organizacyjnego projektu
 • Poznanie znaczenia integracji projektu oraz kluczowych parametrów projektu
 • Przygotowanie do egzaminu CAPM®

Grupa docelowa

 • Osoby zamierzające potwierdzić kompetencje w zakresie zarządzania projektami
 • Osoby aspirujące do roli kierownika projektu

Korzyści ze szkolenia

 • Uzyskanie pogłębionej wiedzy o zarządzaniu projektami zgodnie ze standardem PMI®PMBOK®.
 • Pozyskanie międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego kompetencje zawodowe w obszarze zarządzania projektami.
 • Zwiększenie szans na sukcesu projektu poprzez zastosowanie ugruntowanej wiedzy projekowej zgodnej z uznanym standardem zarządzani projektami.
 • Przygotowanie do egzaminu PMI®CAPM®.

Agenda szkolenia

 1. Struktura i wymagania egzaminu PMP®
  Wymagania dopuszczenia do egzaminu
  Struktura egzaminu PMP®
  Warunki podczas zdawania egzaminu
  Przygotowanie praktyczne
 2. Podstawowe pojęcia zarządzania projektami
  Projekty, programy, portfele
  Strategia jako punkt odniesienia dla zarządzania projektami
  Relacje pomiędzy portfelem, programami i projektami
  Zarządzanie projektami a działalność operacyjna
  Interesariusze i otoczenie projektu
  Definicja zarządzania projektami
  Struktury wsparcia projektów – biuro zarządzania projektami (PMO)
 3. Kontekst organizacyjny
  Styl przywództwa i styl zarządzania
  Kultura organizacyjna i struktura organizacyjna
  Miejsce projektów w różnych strukturach organizacyjnych firm
  Aktywa procesów organizacyjnych
  Wpływy otoczenia projektu
  Interesariusze projektu
  Ład korporacyjny
 4. Rola kierownika projektu
  Zakres działania kierownika projektu
  Rola i odpowiedzialność kierownika projektu
  Kompetencje kierownika projektu – Trójkąt Talentów PMI®
  Style przywództwa
 5. Cykl życia projektu i procesy zarządzania projektami
  Cykle życia i fazy projektu
  Procesy w cyklu życia projektu
  Kategorie procesów
  Grupy procesów
  Relacje i połączenia pomiędzy procesami
 6. Obszary wiedzy projektowej w ujęciu PMBOK®
  Zarządzanie integracją projektu
  Zarządzanie zakresem projektu
  Zarządzanie czasem projektu
  Zarządzanie kosztami projektu
  Zarządzanie jakością w projekcie
  Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie
  Zarządzanie komunikacją w projekcie
  Zarządzanie ryzykiem w projekcie
  Zarządzanie zamówieniami w projekcie
  Zarządzanie interesariuszami projektu
 7. Etyka zawodowa i odpowiedzialność społeczna
 8. Próbne testy egzaminacyjne

Wersje językowe

 • Szkolenie: język polski lub angielski
 • Materiały edukacyjne: język polski lub angielski
 • Egzamin: język angielski
 • Oficjalny podręcznik: języki angielski (cena 490 zł netto)

Certyfikacja – informacja o egzaminie

 • 150 pytań wielokrotnego wyboru
 • Egzamin zdawany w centrum egzaminacyjnym Pearson VUE lub on-line
 • Czas trwania egzaminu: 180 minut
 • Egzamin nie jest w cenie szkolenia, koszt dodatkowy to 1900 zł netto

Czas trwania szkolenia

 • 3 dni szkoleniowe
 • Standardowe godziny szkolenia 9.00-16.00
 • Egzamin poza czasem szkolenia

Certified Associate

 

of Project Management

Wycena 

 

 

indywidualna

W cenie szkolenia:

Dodatkowo