Projektowanie systemu ocen pracowniczych

Szkolenie “Projektowanie Efektywnego Systemu Oceny Pracowniczej” jest skoncentrowane na naukach i praktykach związanych z opracowywaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem systemów oceny pracowników w organizacjach. Zapewnia praktyczne narzędzia i strategie, które pomogą menedżerom i specjalistom zasobów ludzkich stworzyć skuteczny, sprawiedliwy i motywujący system ocen, który przyczyni się do rozwoju pracowników oraz osiągnięcia celów organizacyjnych.

Cel szkolenia

 • Zrozumienie znaczenia systemu oceny pracowniczej dla efektywnego zarządzania personelem.
 • Poznanie różnych modeli i metod oceny pracowników oraz ich zastosowania w praktyce.
 • Opanowanie umiejętności projektowania systemu ocen pracowniczych dostosowanego do specyfiki organizacji.
 • Doskonalenie umiejętności skutecznego przeprowadzania rozmów oceniających i udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej.
 • Budowanie umiejętności zarządzania wydajnością i rozwojem pracowników poprzez system ocen.
 • Zapoznanie się z najlepszymi praktykami w zakresie monitorowania i doskonalenia systemu ocen pracowniczych.
 •  

Grupa docelowa

  • Menedżerowie na różnych szczeblach hierarchii odpowiedzialni za zarządzanie personelem.
  • Specjaliści HR.
  • Kadra kierownicza zainteresowana doskonaleniem systemów oceny pracowniczej w swoich organizacjach.

Korzyści ze szkolenia

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do skutecznego projektowania i wdrażania systemów oceny pracowniczej.
 • Zwiększenie umiejętności udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej i przeprowadzania skutecznych rozmów oceniających.
 • Poprawa efektywności zarządzania wydajnością i rozwojem pracowników.
 • Poznanie najlepszych praktyk i narzędzi wspierających ocenę pracowników.
 • Zwiększenie świadomości dotyczącej aspektów prawnych i etycznych związanych z ocenianiem pracowników.

Agenda szkolenia

Systemy okresowych ocen pracowniczych i ich rola w organizacji

 • Wprowadzenie do systemów oceny pracowniczej: znaczenie, cele i korzyści.
 • Czym jest system ocen pracowniczych?
 • Modele i metody oceny pracowników: ich zalety, wady i zastosowanie.
 • Rozmowy oceniające: planowanie, przygotowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie.
 • Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej: techniki i najlepsze praktyki.
 • Zarządzanie wydajnością i rozwojem pracowników poprzez system ocen: cele rozwojowe, plany działania, wsparcie.
 • Monitorowanie i doskonalenie systemu ocen pracowniczych: analiza danych, ocena skuteczności, dostosowywanie do zmian.
 • Aspekty prawne i etyczne związane z ocenianiem pracowników.
 • Korzyści i ograniczenia wprowadzania systemu ocen pracowniczych – obawy jakie może budzić system oceny okresowej.
 • Jak zachęcić pracowników i menedżerów do aktywnego udziału w systemie

Projektowanie systemu okresowych ocen pracowniczych

 • Projektowanie systemu ocen pracowniczych: wybór kryteriów oceny, skal ocen, częstotliwość ocen, itp.
 • Cele systemu ocen pracowniczych w organizacji – określenie celów oceny.
 • Kryteria ocen – jak przygotować model kompetencji będących podstawą systemu ocen
 • Metody i narzędzia oceny – jak dobrać optymalne narzędzie oceny – przegląd narzędzi stosowanych na rynku, założenia do formularza oceny.
 • Procedura oceniania – na podstawie otrzymanych wzorów, opracowanie procedury oceniania.
 • Etapy wdrażania systemu ocen – pilotaż, monitoring, weryfikacja wdrożenia.

Wersje językowe

 • Szkolenie: język polski lub angielski
 • Materiały edukacyjne: język polski lub angielski

Czas trwania szkolenia

 • 2 dni szkoleniowe 
 • Godziny szkolenia 9.00 – 16.00 

Projektowanie systemu ocen pracowniczych

 

 

 

 

1600 zł netto

W cenie szkolenia:

Dodatkowo