Nasze szkolenia:

 

Metodyki Projektowe

Czym jest projekt?

Zanim przejdziemy do omówienia metodyk służących zarządzaniu projektami, warto pokusić się oto, aby zdefiniować czym właściwie jest projekt. To co odróżnia projekt od typowych zadań wynikających z pracy codziennej to to, że jest on:

  1. Niepowtarzalny
  2. Tymczasowy
  3. Złożony

Robert Wysocki oraz Rudd McGarry stworzyli wyczerpującą definicję projektu, która zawiera wszystkie wymieniane w różnych opracowaniach cechy projektu: „Sekwencję niepowtarzalnych, złożonych i związanych ze sobą zadań, mających wspólny cel, przeznaczonych do wykonania w określonym terminie, bez przekraczania ustalonego budżetu, zgodnie z założonymi wymaganiami” (“Efektywne Zarządzanie Projektami”, wyd. Helion, 2013).

Każdy z nas realizuje projekty i w każdej organizacji mamy z nimi do czynienia. Dlatego poniżej przedstawiamy typologię podejść do zarządzania projektami.

Czym są metodyki zarządzania projektami

Metodyki projektowe to sposoby (metody) prowadzenia projektów, mające na celu zmaksymalizowanie sukcesu danego przedsięwzięcia. Metodyki są zbiorem narzędzi i procesów, które w założenia powinny zwiększyć wydajność i skuteczność zespołów realizujących projekty.

Dlaczego warto korzystać z metodyk?

Metodyki różnią się między sobą, wykorzystują inne narzędzia, kładą nacisk na różne aspekty projektu. Nie ma metodyki, która byłaby odpowiednią w każdym środowisku projektowym.

Ważne jest, by kierownicy projektów, interesariusze oraz członkowie zespołów projektowych znali definicje oraz by procesy projektowe były dla wszystkich jednakowo zrozumiałe. Łatwiej będzie dzięki temu zarządzać projektami i wyciągać wnioski z doświadczeń.

Więcej o tym, Dlaczego warto wykorzystywać metodyki zarządzania projektami przeczytacie w artykule „Po co nam Metodyka?“.

Metoda klasyczna (model kaskadowy)

Jedna z najstarszych, powstała w latach 70. Dzieli projekt na 2 etapy, którymi są analiza i realizacja. Etapy dzielą się na poszczególne fazy i każda stanowi kolejny schodek. Zakończenie jednej fazy warunkuje przejście do kolejnej.

Typowe dla tej metody jest szczegółowe planowanie prac. W trakcie planowania wyznaczane są terminy, które nie powinny być przekraczane. Realizacja opiera się o wypełnianie krok po kroku planu. 

PRINCE2® 6th Edition

Metodyka oparta na produkcie. PRINCE2 dużą wagę przykłada do planowania. PRINCE2® (Projects in Controlled Environments) to szczegółowo opisana metodyka, która składa się z 7 tematów, 7 pryncypiów i 7 procesów. Ważnym elementem PRINCE2 jest zarządzanie ryzykiem, oparte na standardzie Management of Risk® (M_o_R®).

Więcej o PRINCE2 w obecnej formie znajdziecie w artykule “Co zmieniło się wraz z nową wersją PRINCE2®”.

PMBoK Guide® 6th Edition

Podejście proponowane przez Project Management Institute (PMI) oparte jest o szóstą wersję PMBoK Guide®, która stanowi zbiór dobrych praktyk zarządzaniem projektami. W tym podejściu kluczem jest planowanie, a PMBoK Guide® opisuje 47 procesów stanowiących elementy projektu i prowadzących do stworzenia produktu o wysokiej jakości, w  określonym czasie. W naszej ofercie są dwa szkolenia certyfikowane przez PMI i są to PMP (Project Management Professional) oraz CAPM (Certiefied Assosiete of Project Management). PMBoK Guide® jest pozycją bardzo rozbudowaną, szczegółowo opisującą zwłaszcza rolę Kierownika Projektu.

Metodyki Zwinne

W 2001 roku zespół 17 deweloperów spotkało się w Snowbird (Utah, USA) i wypracowało alternatywne dla klasycznego podejście zarządzania projektami. Stworzyli Manifest, który definiuje 4 wartości i 12 zasad zwinnego rozwoju oprogramowania.

Wartości Agile
  1. Ludzie oraz interakcje ponad procesami i narzędziami
  2. Działające oprogramowanie ponad złożoną dokumentacją
  3. Współpraca z klientem ponad negocjacją kontraktu
  4. Reagowanie na zmianę ponad trzymanie się planu

Pełen tekst Manifestu Agile dostępny jest tutaj (https://agilemanifesto.org/) – również w języku polskim.

W następstwie pojawiły się metodyki, framework’i i sposoby zwinnego zarządzania projektami takie jak Agile PM®, Scrum, Kanban, Lean i wiele innych.

Nowością, którą wniósł Agile, jest szybkie reagowanie na zmiany – nawet, jeśli oznacza to cofnięcie się do wcześniejszej fazy. Również planowanie w Agile wygląda inaczej niż w metodykach klasycznych. Planowane są krótkie odcinki czasu (sprinty), co wpływa na elastyczność w trakcie trwania projektu. Agile stawia na interakcje i komunikację. Zarówno w zespole, jak i na linii organizacja-klient. To pozwala na bieżąco badać satysfakcję klienta z proponowanego rozwiązania i szybko reagować w przypadku konieczności zmian.

Czy trzeba decydować się na jedną metodykę?

Istnieją organizacje, które decydują się z każdej metodyki zaczerpnąć to, co może sprawdzić się w ich otoczeniu i branży. Zanim wprowadzimy konkretną lub skonstruowana pod naszą specyfikę metodykę, warto poznać bliżej istniejące możliwości. Dla osób zainteresowanych poznaniem różnych podejść projektowych przygotowaliśmy szkolenie MIX Metodyk.