Symulacja biznesowa „Szyta na miarę”

Symulacje tworzone na zamówienie Klienta. Indywidualne podejście i niepowtarzalne rozwiązania.

Jedną z flagowych usług w naszej ofercie jest projektowanie symulacji biznesowych na zamówienie Klienta. Symulacje biznesowe, tworzone zgodnie z indywidualnymi potrzebami Klientów, są niezwykle efektywnym narzędziem edukacyjnym. Dzięki uwzględnieniu specyfiki danej firmy symulacje, stanowią idealne narzędzie szkoleniowe służące zrozumieniu, jak działa firma i od jakich czynników zależy jej sukces.

Symulacje biznesowe idealnie sprawdzają się także, jako element procesu wdrożeniowego nowych pracowników. Uczestniczenie w takiej symulacji pozwoli na podejmowanie przez nich decyzji występujących w codziennej praktyce firmy w bezpiecznych, kontrolowanych (przez trenera prowadzącego) warunkach. Dzięki temu proces nauki, a tym samym proces wdrożenia przebiegnie sprawniej i efektywniej. Dodatkowo wykorzystanie gry podczas wdrożenia nowych pracowników przełoży się na ich lepszą integrację i budowanie u nich właściwych postaw indywidualnych i zespołowych. Kolejnym obszarem wykorzystania symulacji może być proces oceny Assessment Center. Wielowymiarowość tej oceny przy złożoności symulacji może dać bardzo dobre, wystandaryzowane wyniki.

Symulacja biznesowa „szyta na miarę” może stanowić, także wartość marketingową zarówno w komunikacji firmy „na zewnątrz”, jak i „wewnątrz organizacji”. Często jest nośnikiem wartości firmowych oraz tzw. wiedzy ukrytej, którą ciężko przekazać w warunkach szkoleniowych.

Specyfika symulacji biznesowych

Symulacje biznesowe wchodzą w skład szerszego nurtu nazywanego serious games (gry poważne). Zgodnie z definicją Clarka Abta:
 
„Poważne gry […] mają wyraźny i starannie obmyślany cel edukacyjny i ich podstawowym przeznaczeniem nie jest zapewnianie rozrywki”.
  

Właśnie zwrócenie uwagi na cel inny niż rozrywka jest tutaj kluczowe. Oczywiście zabawa czy przyjemność z grania też są ważnymi elementami symulacji, jednak ma ona inny cel. By go zrealizować nie wystarczy stworzyć ciekawą historię i „nałożyć” ją na kilka elementów, które funkcjonują w realnym świecie. By symulacja biznesowa była efektywnym narzędziem szkoleniowym należy zwrócić szczególną uwagę na proces jej projektowania. By zwizualizować ten proces poniżej prezentujemy tzw. stożek abstrakcji, czyli metaforyczny model służący do projektowania między innymi symulacji biznesowych. 

 
U podstawy stożka znajduje się rzeczywistość lub jej wycinek np. zarządzanie zmianą organizacyjną. Składa się ona z wielu elementów, które tworzą ze sobą zbiory, a każdy element i zbiór oddziałuje na siebie nawzajem. Taka rzeczywistość to niesamowicie skomplikowana sieć połączeń. Nie jesteśmy w stanie jej odwzorować.
 
Nie ma też takiej potrzeby – nikt nie tworzy map w skali 1:1. Symulacja jest odzwierciedleniem tej rzeczywistości w uproszczeniu, w pewnej pomniejszonej skali i umieszczona jest na szczycie tego stożka. Niektóre elementy z jego podstawy są zaakcentowane, uwypuklone, inne jedynie wspomniane, a jeszcze inne celowo pominięte.
 
Projektując symulację biznesową należy zdekonstruować rzeczywistość (jej wycinek) do czynników pierwszych, które utworzą system, czyli model zależności między danymi elementami. Następnie należy wykonać rekonstrukcję, by na podstawie tego systemu opracować symulację biznesową. To będzie determinowało też, jak wyglądać będzie omówienie takiej gry już na samym szkoleniu czy warsztatach.

 

Nasze podejście do projektowania symulacji biznesowych

Bazując na wieloletnim doświadczeniu i autorskich rozwiązaniach wypracowaliśmy efektywny model projektowania symulacji biznesowych. W celu zapewnienia sprawnej i terminowej realizacji tego typu projektów konieczna jest bardzo ścisła współpraca pomiędzy konsultantami firmy Mindstream oraz Klientem, a także realizowanie zadań zgodnie z założonym i uzgodnionym harmonogramem. Wynika to z faktu, że nasze podejście do projektowania symulacji opiera się na procesie, który można przedstawić w ośmiu krokach:

 
Krok 1. Wstępne spotkanie z Klientem
Ustalenie warunków brzegowych symulacji (czas trwania, liczba uczestników, termin realizacji, cele edukacyjne).
 
Krok 2. Zbieranie danych
Wykorzystywane do tego będą takie narzędzia, jak:
 • Analiza dokumentacji (procesów, procedur, KPI)
 • Benchmarking,
 • Wywiady ustrukturyzowane (indywidualne i grupowe).

Równolegle zbierane będą materiały merytoryczne.

Krok 3. Opracowanie koncepcji symulacji
Koncepcja zawiera szczegółowy opis symulacji (jej rodzaj i charakter np. planszowa wspomagana silnikiem obliczeniowym w komputerze), cel główny oraz cele strategiczne, które symulacja będzie realizowała, wstępną narrację (fabułę, rodzaje grafiki).
 
Krok 4. Stworzenie prototypu symulacji
Prototyp to funkcjonalny model symulacji oparty na podstawowej mechanice oraz zawierający wstępną grafikę.
 
Krok 5. Testy wewnętrzne symulacji
Testowanie prototypu symulacji przez zespół Mindstream ma na celu eliminację błędów i sukcesywne zwiększanie poziomu szczegółowości tworzonego narzędzia.
 
Krok 6. Testy zewnętrzne symulacji
Po testach wewnętrznych powinny nastąpić testy zewnętrzne u Klienta. Wersja symulacji powinna być na tym etapie już dobrze rozwinięta.
 
Krok 7. Produkcja symulacji
Podczas tego etapu następuje ukończenie grafiki, skład i druk materiałów, przygotowanie rekwizytów itp.
 
Krok 8. Train the Trainers
Jeżeli symulacja ma być wykorzystywana samodzielnie przez Klienta po zakończeniu projektu to konieczne jest przeszkolenie kadry/trenerów wewnętrznych z używania symulacji. Szkolenie dotyczy nie tylko prowadzenia samej rozgrywki, ale i przygotowania się do niej oraz przede 
wszystkim omówienia wyników.
 
Oferujemy, także obsługę posprzedażową w formie konsultacji zdalnych bądź bezpośrednich.
 
Dodatkowo nasze podejście do projektowania gier i symulacji opiera się na dwóch koncepcjach:
 • Mapowaniu procesów
 • Myśleniu systemowym
 • Nasze doświadczenie w mapowaniu i optymalizacji procesów biznesowych wykorzystujemy w zbieraniu materiałów niezbędnych do zaprojektowania efektywnego narzędzia edukacyjnego. 
Wychodzimy z założenia, że symulacja biznesowa tworzona na zamówienie musi opierać się na szczegółowej analizie i diagnozie danej organizacji. Musi być też umiejscowiona w organizacji tzn. musimy poznać powody, jakie stoją za chęcią jej wykorzystania. W tym celu przeprowadzamy wywiady indywidualne z pracownikami danej organizacji (na kilku szczeblach) oraz analizę dokumentacji, a na ich podstawie mapujemy kluczowe procesy, na jakich będzie opierała się symulacja.
 
Posiadając mapy głównych procesów w organizacji możemy przejść do projektowania symulacji. Etap ten polega na dekonstrukcji rzeczywistości do elementów pierwszych i na ich podstawie zaprojektowaniu systemu. W tym celu wykorzystujemy narzędzia myślenia systemowego.
 

Symulacje oferowane na zamówienie

Oferujemy każdy rodzaj i typ symulacji biznesowych. Dlatego Państwa symulacja może być:

 • Planszowa – wykorzystująca planszę, karty
 • Komputerowa – rozgrywka prowadzona jest przy użyciu komputera
 • Konstrukcyjna – aktywności graczy skupione wokół konstruowania budowli / maszyny
 • Mieszana – np. planszowa wspierana silnikiem obliczeniowym w komputerze
 • Indoorowa – rozgrywana w pomieszczeniu
 • Rozgrywana indywidualnie – bez udziału osób trzecich
 • Rozgrywana zespołowo – niektóre symulacje mogą opierać się na rozgrywce kilku zespołów, czasem zostanie utworzona jedna grupa
 • Rywalizacyjna – jeden zespół wygrywa, a inne przegrywają
 • Kooperacyjna – rywalizacja odbywa się jedynie z symulacją, a nie z pozostałymi zespołami
 • Rundowa – rozgrywka będzie podzielona na etapy np. jeden etap to jeden dzień / tydzień / miesiąc itd.
 • Rozgrywana w czasie rzeczywistym – rozgrywka będzie trwała tyle, ile czas potrzebny na wykonanie konkretnych, fizycznych działań
 • Fabularna – wychodzimy z założenia, że każda symulacja biznesowa powinna mieć fabułę, przynajmniej każda dobra symulacja biznesowa.